Poklic: Arhitekte (Pridobljene pravice)

Architects plan and design buildings and public works taking into account creative, technical and economical aspects. They plan and monitor construction works. (EN) (EN)

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Naslov:

Vegova 8
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 242 06 70
Fax: + 386 1 242 06 80
Email: zaps@zaps.si
URL: http://www.zaps.si

Uporabne povezave:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2913/zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-zaid
Razglašam Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2017.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/gradbeni-zakon-gz
(1) Ta zakon ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.