Poklic: Dispečer stabilnih naprav električne vleke

– nadzor in upravljanje s stikalnimi in ostalimi postroji električne vleke, – zagotavljanje redne distribucije električne energije – spremljanje delovanja kontrolnih in merilnih naprav – koordinacija s centrom vodenja prometa in z elektroenergetskimi dispečerskimi centri – sodelovanje s prometnim in vlakovnim osebjem za zagotavljanje rednega in varnega prometa vodenje predpisane dokumentacije za obratovanje naprav električne vleke

Legislacija:

– Zakon o varnosti v železniškem prometu (73. in 74. člen) (Uradni list RS, št. 56/13) – Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (4. člen) (Uradni list RS, št. 126/07) – Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (7. in 29. člen) (Uradni list RS, št. 44/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Dispečer stabilnih naprav električne vleke / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12605/prikaziPoklic/
Dispečer stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena. Dispečer stabilnih naprav električne vleke …

Strokovno usposabljanje za delovno mesto dispečer stabilnih …
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15535/prikaziDrugiPogoj/
Praktično usposabljanje za pridobitev prvega spričevala sme kandidat začeti pri delodajalcu po pridobljenem spričevalu za vzdrževalca stabilnih naprav električne vleke. Praktično usposabljanje za pridobitev prvega spričevala vsebuje:

Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4756
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/44027
(1) Ta pravilnik določa pogoje za projektiranje in gradnjo stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV ter pogoje za njihovo vzdrževanje za celotno območje Republike Slovenije. (2) Pravilnik se ne nanaša na napajalne …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Dispečer stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo 6 Dispečer v daljinskem ogrevanju Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 7 Dispečer v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za gospodarski razvoj 8 …

Slovenske železnice – Izobraževalni center – Slovenske …
http://www.slo-zeleznice.si/en/skupina-slovenske-zeleznice/izobrazevalni-center
• vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, • sprevodnik, • vodja vlaka, • vodja premika, • vodja premika na industrijskem tiru, • progovni prometnik, • vlakovni dispečer, • dispečer stabilnih naprav električne vleke. Program 1 …

Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke …
http://www.mzi.gov.si/si/eu_sredstva/programsko_obdobje_2000_2006/daljinsko_upravljanje_sistema_stabilnih_naprav_elektricne_vleke_na_slovenskem_zelezniskem_omrezju/
DALJINSKO UPRAVLJANJE SISTEMA STABILNIH NAPRAV ELEKTRIČNE VLEKE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU Ocenjena vrednost projekta znaša 41,9 mio EUR, od tega sofinanciranje EU iz Kohezijskega …

VZDRŽEVALEC STABILNIH NAPRAV ELEKTRIČNE VLEKE Učni pripomoček Ljubljana, 2014 2 SIGNALNI PRAVILNIK 1. Kaj določa signalni pravilnik? Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakovoz. …

SŽ-Infrastruktura d.o.o.; Služba za EE in SVTK; Pisarna EE Ljubljana 4/37 Boštjan KAVŠEK, univ. dipl. inž. el. STABILNE NAPRAVE ELEKTRIČNE VLEKE (SNEV) Stabilne naprave električne vleke v smislu določil pravilnika so:

Usposabljanje železniških delavcev | BB izobraževanje in …
https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/usposabljanje-zelezniskih-delavcev
vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, dispečer stabilnih naprav električne vleke, sprevodnik, vodja vlaka. Nudimo tudi: Svetovanje pri upravljanju z industrijskimi tir. RID – prevoz nevarnih snovi v mednarodnem prometu. …