Poklic: Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju

Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju skrbi za pripravo in izvaja laboratorijske vaje in druge oblike organiziranega dela s študenti.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6614&id_profession=12299&tab=countries&quid=2
2018/02/15 · Activities Description of activities: Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju skrbi za pripravo in izvaja laboratorijske vaje in druge oblike organiziranega dela s študenti. Translation(s): Instructor in short-cycle higher …

Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=74&langid=1
Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju Številka seznama: Seznam 1 Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport Kontaktna oseba: Andreja Schmuck tel.: (01) 400 52 24 e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si …

Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju / Poklici …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12575/prikaziPoklic/
Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju skrbi za pripravo in izvaja laboratorijske vaje in druge oblike organiziranega dela s študenti. Posameznik mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit …

33. člen ZVSI-A: Strokovni delavci (Zakon o višjem strokovnem …
https://zakonodaja.com/zakon/zvsi/33-clen-strokovni-delavci
ZVSI-A (1) Strokovni delavci v višji strokovni šoli so predavatelj ali predavateljica (v nadaljnjem besedilu: predavatelj), inštruktor ali inštruktorica (v nadaljnjem besedilu: inštruktor), laborant ali laborantka (v nadaljnjem besedilu: laborant …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200883&stevilka=3640
Javne listine v višjem strokovnem izobraževanju so: a. javne listine o uspehu med izobraževanjem, in sicer: indeks in potrdilo o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih, b. javne listine o zaključku višjega strokovnega …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200486&stevilka=3840
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI), stran 10409. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o višjem …

v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih je pripravil Center RS za poklicno izobraževanje, je Študijska komisija Višje strokovne šole zavoda Grm Novo mesto – center …

Višješolsko izobraževanje (85.421) / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14050/prikaziDejavnost/
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju Šole, ki izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih, morajo imeti izvedbene študijske programe, zagotovljene strokovne delavce, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, ter …

10. izpitna komisija za u čitelje prakti čnega pouka in veš čin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem …

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI). SOP 2004-01-3840. EVA 2004-3311-0058. EPA 1281-III … Slovenija doma v Evropi Državne ustanove Predsednik republike Državni zbor / Državni svet Vlada / Ministrstva / / …