Poklic: Knjižničar v vzgoji in izobraževanju

Knjižničar v vzgoji in izobraževanju skrbi za šolsko knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, predstavlja in izposoja, izvaja pedagoško delo za učence in dijake, spremlja njihovo delo, jih motivira za branje in jim svetuje ter uvaja v uporabo knjižnice, spremlja vzgojno‐izobraževalne programe zavoda, svetuje drugim strokovnim delavcem pri izbiri gradiva za pouk in jih seznanja z novostmi.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, Ur. l. RS 43/00, 95/02, 82/03, 90/08 in 72/10), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012) , Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 33/06), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12) , Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08), Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih (Uradni list RS, št. 10/04)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Knjižničar v vzgoji in izobraževanju / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12552/prikaziPoklic/
Knjižničar v vzgoji in izobraževanju je posameznik, ki skrbi za šolsko knjižno gradivo, izvaja pedagoško delo za učence in dijake, spremlja njihovo delo, jih motivira za branje in jim svetuje ter jih uvaja v uporabo knjižnice, spremlja …

Regulated profession – Knjižničar v vzgoji in izobraževanju …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30029&id_profession=8003&tab=countries&quid=2
2018/02/15 · Activities Description of activities: Knjižničar v vzgoji in izobraževanju skrbi za šolsko knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, predstavlja in izposoja, izvaja pedagoško delo za učence in dijake, spremlja njihovo delo, jih …

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 1 (neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.) Na podlagi …

Videos of knjižničar v vzgoji in izobraževanju
/videos/search?q=knji%c5%beni%c4%8dar+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&qpvt=Knji%c5%beni%c4%8dar+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&FORM=VDRE

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12432
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. SOP 2015-01-2687. EVA 2015-3330-0011. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke – – več o …

Infodrom: Stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – …

2018/02/16 · V sredo vam je odpadel pouk, ker je stavkalo okoli 40 tisoč zaposlenih v šolstvu. Infodrom je preveril, kako in zakaj so učitelji in drugi šolski delavci stavkali ter kaj želijo s tem doseči. Infodrom je informativna oddaja za …

VPPK > Seznam 1 – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-1.aspx
Knjižničar v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport 16 Konservator-restavrator Ministrstvo za kulturo 17 Konservator Ministrstvo za kulturo 18 Kustos Ministrstvo za kulturo 19 Laboratorijski sodelavec v …

Odziv ministrice na stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju …

2018/02/14 · Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je odzvala na stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju: “Zavzemamo se, da je delo učiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ustrezno in primerljivo vrednoteno,” je …

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin …

predgovor 5 PrEdgoVor V Sloveniji je bila leta 1996 sprejeta šolska zakonodaja, ki je – prvič v novi državi in na podlagi konceptov, zapisanih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) – prinesla celovito ureditev na …