Poklic: Odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del

Odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih; Odgovorni vodja del je posameznik, ki odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

77. člen ZGO-1-NPB16: Pogoji za odgovornega vodjo del …
https://zakonodaja.com/zakon/zgo-1/77-clen-pogoji-za-odgovornega-vodjo-del-in-posameznih-del
77. člen (pogoji za odgovornega vodjo del in posameznih del) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti …

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. SOP 2012-01-0256. EVA 2010-2411-0065. EPA –

76. člen ZGO-1-NPB16: Obveznost imenovanja …
https://zakonodaja.com/zakon/zgo-1/76-clen-obveznost-imenovanja-odgovornega-vodje-del
76. člen (obveznost imenovanja odgovornega vodje del) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del, izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa mora imenovati odgovornega vodjo takšnih posameznih del. Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni vodja del, v zvezi s to …

PRIROČNIK ZA GRADBENE IZVAJALCE za pripravo …
http://www.sina.si/gradbeni%20prirocnik.pdf
PRIROČNIK ZA GRADBENE IZVAJALCE za pripravo gradnje, gradnjo in predajo objekta Aleksandra Velkovrh Sekcija gradbincev

Namen izpita po zakonu o graditvi objektov – izs.si
http://www.izs.si/strokovni-izpiti/po-zakonu-o-graditvi-objektov/namen-izpita-po-zakonu-o-graditvi-objektov/
Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov opravljajo inženirji in tehniki, ki opravljajo inženirske storitve in druga strokovna dela pri graditvi objektov ter želijo pri opravljanju takšnih inženirskih storitev nastopati kot odgovorni projektanti določene vrste načrtov, odgovorni revidenti določene vrste načrtov, odgovorni vodje …

Pravilnik o gradbiščih – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8791
Pravilnik o gradbiščih. SOP 2008-01-2337. EVA 2008-2511-0027. EPA –

Izdelovalci energetskih izkaznic – energetskaizkaznica.si

Izdelovalci energetskih izkaznic


Kot neodvisna strokovnjakinja zagotavljam kvalitetno in strokovno izdelano energetsko izkaznico, ki jo pripravim v časovno sprejemljivem okvirju in po konkurenčni ceni.

SPLOŠNI POGOJI ZA GRADNJO, POGOJI ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL …
http://www.sredisce-ob-dravi.si/novice/data/files/2013_Splosni_pogoji_za_gradnjo.pdf
2 – ter 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah, izpolnjuje pogoje za odgovornega vodja del ali odgovornega nadzornika za manj zahtevne in enostavne objekte,

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116414
(1) Ta zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja …

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE – SKUPNI DEL
http://www.sos112.si/db/priloga/p9029.doc
nadzira delo vseh podrejenih vodij posameznih … Za vzdrževanje in varovanje gasilskega objekta so odgovorni vsi … lahko vodja intervencije odpusti del …