Poklic: Organizator v vzgoji in izobraževanju

Organizator v vzgoji in izobraževanju načrtuje organizacijo in izvedbo del in nalog v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, skrbi za njihovo varno izvajanje, sodeluje z učenci in dijaki ter drugimi strokovnimi delavci in pri delu vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012), Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 33/06)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Organizator v vzgoji in izobraževanju …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6132&id_profession=12053&tab=countries&quid=2
2018/02/16 · Activities Description of activities: Organizator v vzgoji in izobraževanju načrtuje organizacijo in izvedbo del in nalog v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, skrbi za njihovo varno izvajanje, sodeluje z učenci in dijaki ter …

Organizator v vzgoji in izobraževanju / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12573/prikaziPoklic/
Organizator v vzgoji in izobraževanju načrtuje organizacijo in izvedbo del in nalog s svojega delovnega področja v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z učenci in dijaki ter drugimi strokovnimi delavci in pri delu vzgojno …

Boris Volarič (@gams78) | Twitter

Videos of organizator v vzgoji in izobraževanju
/videos/search?q=organizator+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&qpvt=Organizator+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&FORM=VDRE

Organizator izobraževanja odraslih / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12581/prikaziPoklic/
Organizator izobraževanja odraslih načrtuje, organizira, spremlja in vodi procese dela v vseh fazah andragoškega ciklusa v programih izobraževanja odraslih. Organizator izobraževanja odraslih mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/37063
V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo: – vzgojitelji, svetovalni delavci in knjižničarji, ki so zaposleni v vrtcih, delavci vrtca, ki opravljajo naloge pedagoškega vodje (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji; …

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin …

Infodrom: Stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – …

2018/02/16 · V sredo vam je odpadel pouk, ker je stavkalo okoli 40 tisoč zaposlenih v šolstvu. Infodrom je preveril, kako in zakaj so učitelji in drugi šolski delavci stavkali ter kaj želijo s tem doseči. Infodrom je informativna oddaja za …

KOLEKTIVNA POGODBA za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (neuradno prečiščeno besedilo) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. Stranke kolektivne pogodbe 1. člen To kolektivno pogodbo skleneta Ministrstvo za šolstvo …

predgovor 5 PrEdgoVor V Sloveniji je bila leta 1996 sprejeta šolska zakonodaja, ki je – prvič v novi državi in na podlagi konceptov, zapisanih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) – prinesla celovito ureditev na …