Poklic: Pooblaščeni prostorski načrtovalec

Pooblaščeni prostorski načrtovalec samostojno izdeluje urbanistične načrte, občinske strateške in prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte, regionalne in državne prostorske načrte.

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

arhitekt, arhitekturni biro bcr
http://www.bcr.si/arhitekt/
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije: 2009 : izvolitev za komisarja upravnega odbora ZAPS: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije: 2006

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2913/zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-zaid
(1) Ta zakon določa pogoje za opravljanje poklicnih nalog in zaščito nazivov pooblaščeni arhitekt ali pooblaščena arhitektka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni arhitekt), pooblaščeni inženir ali pooblaščena inženirka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni inženir), pooblaščeni krajinski arhitekt ali pooblaščena krajinska …

Gradbeni zakon potrjen, o urejanju prostora še …
http://www.deloindom.si/gradim-obnavljam/enostanovanjske-hise/gradbeni-zakon-potrjen-o-urejanju-prostora-se-usklajevanja
Vlada je danes potrdila predlog gradbenega zakona ter zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Glede tretjega zakona iz paketa, o urejanju prostora, so potrebna dodatna usklajevanja, zato ga bo vlada ponovno obravnavala predvidoma na prihodnji seji, je vlada objavila na Twitterju.

Gradbeni zakon gre v parlament – delo.si
http://www.delo.si/novice/slovenija/gradbeni-zakon-gre-v-parlament.html
Vlada potrdila dva iz trojčka prostorske in gradbene zakonodaje: gradbeni zakon in zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915
Razglašam Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2017.

Zakon o urejanju prostora – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581
Zakon o urejanju prostora. SOP 2002-01-5386. EVA 2001-2511-0008. EPA 0397-III

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4182
Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo). SOP 2004-01-4398. EVA -. EPA 1360-III