Poklic: Socialni pedagog – svetovalni delavec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo

Prometni policist | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/prometni-policist
Prometni policist nadzira in ureja promet na javnih in nekategoriziranih cestah ter skrbi za upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Delo prometnega policista je represivno in preventivno zagotavljanje prometne varnosti.

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10060
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. SOP 2010-01-2321. EVA 2010-2611-0010. EPA –