Poklic: Strokovni delavec, ki opravlja socialno varstvene storitve

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Ministry of Labour, Familiy, Social Affairs and Equal Opportunities (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 369 77 00
Fax: + 386 1 369 78 32
Email: gp.mddsz@gov.si
URL: www.mddsz.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10060
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. SOP 2010-01-2321. EVA 2010-2611-0010. EPA –

Pomoč družini | Ministrstvo za delo, družino in socialne …
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/pomoc_druzini/
Pomoč družini obsega tri vrste pomoči: pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje družini za urejanje odnosov in funkcioniranje družine ; pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo nadomesti vključitev v institucionalno varstvo, in

Zakon o socialnem varstvu (ZSV) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869
Zakon o socialnem varstvu (ZSV). SOP 1992-01-2484. EVA -. EPA 0434

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77822
Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvojnim usmeritvam na področju socialnega varstva se pri ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo, ustanovi strokovni …

Prispevki in nasveti | Računovodstvo Biro Bonus …
http://racunovodstvo-bonus.si/prispevki-in-nasveti/
Ali je samostojni podjetnik tudi lahko prekerni delavec? Mojca opravlja dela in naloge poslovne sekretarke v podjetju. V službo prihaja vsak dan ob dogovorjenem času.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) | Ministrstvo za delo …
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_1/
I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (namen zakona) (1) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v skladu z:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/111944
(1) Ta zakon ureja naloge in pooblastila policije. (2) Policija opravlja naloge in pooblastila po določbah tega zakona zaradi zagotavljanja temeljnih dolžnosti policije, ki obsegajo: zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države.