Poklic: Strokovni delavec varstva narave

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP78
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. SOP 1994-01-0570. EVA -. EPA –

Zakon o ohranjanju narave (ZON) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
Zakon o ohranjanju narave (ZON). SOP 1999-01-2655. EVA 1998-2511-0102. EPA 0599-II

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77822
Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvojnim usmeritvam na področju socialnega varstva se pri ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo, ustanovi strokovni …

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) | Ministrstvo za delo …
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_1/
z a k o n. o delovnih razmerjih (zdr-1) (uradni list rs, št. 21/2013, 78/2013-popr.) i. sploŠne doloČbe ii. pogodba o zaposlitvi. sploŠno; oblika pogodbe

Zakon o delovnih razmerjih | Ministrstvo za delo, družino …
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_npb1/
3. STRANKE POGODBE. 17. člen (splošno) Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec. 18. člen (delodajalec – pravna oseba) (1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost, podružnica tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali od njega …

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o …
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_zdravstveni_dejavnosti/
Državni zbor je dne 19. 9. 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Besedilo zakona. KLJUČNE PRIDOBITVE ZAKONA:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/110802
Razglašam Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. decembra 2012.