Poklic: Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju svetuje otrokom, učencem, dijakom in staršem, sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca, šole oziroma doma in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012), Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 33/06), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08), Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih (Uradni list RS, št. 10/04)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12548/prikaziPoklic/
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju informira, svetuje in nudi pomoč otrokom, učencem in dijakom. Skupaj z drugimi sodelavci sodeluje pri sooblikovanju vsakdanjega življenja v vrtcu, šoli in domu, koordinira in organizira pomoč …

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6148&id_profession=12057&tab=countries&quid=2
2018/03/15 · Activities Description of activities: Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju svetuje otrokom, učencem, dijakom in staršem, sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja …

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=633
Kaj delavec običajno dela Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju v vrtcu in v dijaškem domu je strokovni delavec, ki skupaj z drugimi sodelavci sodeluje pri sooblikovanju vsakdanjega življenja v vrtcu, šoli in domu. Svetovalni delavec …

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/svetovalni-delavec-v-vzgoji-izobrazevanju
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju v vrtcu, šoli in dijaškem domu skupaj z drugimi strokovnimi sodelavci sodeluje pri sooblikovanju vsakdanjega življenja in pomaga otrokom, učencem in dijakom pri učenju in pri razvijanju …

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12432
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. SOP 2015-01-2687. EVA 2015-3330-0011. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke – – več o …

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin …

VPPK > Seznam 1 – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-1.aspx
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport 55 Tehnični vodja energetskega objekta Ministrstvo za infrastrukturo 56 Tehnični vodja rudarskih del – vodja službe za varnost in zdravje pri 57 …

II. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: VODENJE UČENJA Zbornik povzetkov Uredili: Mateja Brejc in Petra Weissbacher Izdala in založila: Šola za ravnatelje Odgovorna oseba: Andrej Koren Oblikovanje: B&S d.o.o. …

enakih možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju. Svetovalna služba v vrtcu oziroma šo li sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcušoli. …

vzgojitelji, svetovalni delavci in knjižničarji, ki so zaposleni v vrtcih, delavci vrtca, ki opravljajo naloge pedagoškega vodje (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji; učitelji, vzgojitelji, organizatorji praktičnega pouka (vodje …