Poklic: Tehnični vodja energetskega objekta

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

www.zdes-zveza.si
http://www.zdes-zveza.si/dokumenti/2017/razpis-szuen.doc
Tehnični vodja energetskega objekta. 2. Vodja obratovanja energetskega objekta. 13. Stikalničar v industriji. 3. Vodja energetike. 14. Upravljavec kotla . 4.

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4182
Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo). SOP 2004-01-4398. EVA -. EPA 1360-III

Zakon o graditvi objektov – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
Zakon o graditvi objektov. SOP 2002-01-5387. EVA 2002-2511-0146. EPA 0660-III

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116414
Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. 12. 2013 je Državni zbor na seji dne 4.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/126174
Na podlagi petega odstavka 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo, št. …