Poklic: Učitelj praktičnega pouka oziroma veščin v gimnaziji

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
učitelj praktičnega pouka oziroma veščin v gimnaziji Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 6. višji knjižničar Ministrstvo za kulturo 7. strokovni sodelavec, arhivski sodelavec Seznam 2 b Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje …

Učitelj − poklic, ki v javnosti velja za udobnega, je stresen
http://www.delo.si/gospodarstvo/trg-dela/ucitelj-poklic-ki-v-javnosti-velja-za-udobnega-je-stresen.html
Učitelj − poklic, ki v javnosti velja za udobnega, je stresen Čeprav se je Slovenija z devetimi učenci na učitelja uvrstila pod povprečje držav OECD, ti …

147. člen ZOFVI-NPB19: Učitelj praktičnega pouka in veščin …
https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/147-clen-ucitelj-prakticnega-pouka-in-vescin
147. člen (učitelj praktičnega pouka in veščin) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Učitelji praktičnega pouka in veščin, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom, si morajo v petih letih po uveljavitvi tega zakona pridobiti …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/73351
Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v …

53. organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 54. učitelj v glasbeni šoli Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 55. korepetitor Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 58. strokovni …

reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji SEZNAM 1 Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva univerzitetna oziroma visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je …

62. knjižničar v gimnaziji Ministrstvo za šolstvo in šport 63. učitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Ministrstvo za šolstvo in šport 64. vzgojitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi …

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2373
Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. SOP 2006-01-2133. EVA 2005-2611-0110. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne …

136.a člen ZOFVI-NPB19: Globe za prekrške (Zakon o …
https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/136a-clen-globe-za-prekrske
– če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s tem zakonom (78., 80., 83., 88. in 89. člen) . (5) Z globo od 150 do 4.100 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz …

5. člen ( (članstvo v maturitetnih komisijah) (1) Učitelj, ki je lan državne predmetne koč misije za italijanščino za splošno maturo, ima lahko zmanjšano tedensko učno obveznost za 4 ure pouka, za …