Poklic: Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju

Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v vzgojno-izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja poučuje enega ali več splošnoizobraževalnih predmetov v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli ali gimnaziji (upper secondary level). Poučuje dijake v starosti od 15 do 19 oziroma 20 let in odrasle.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12544/prikaziPoklic/
Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov je posameznik, ki v programih srednješolskega izobraževanja poučuje enega ali več splošnoizobraževalnih predmetov v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli ali …

Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12545/prikaziPoklic/
Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov je posameznik, ki v programih srednješolskega izobraževanja poučuje enega ali več strokovnoteoretičnih predmetov v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli ali gimnaziji ali …

Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v vzgoji in izobraževanju
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=64&langid=1
Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v vzgoji in izobraževanju Pravna podlaga: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65 …

Učitelj − poklic, ki v javnosti velja za udobnega, je stresen
http://www.delo.si/gospodarstvo/trg-dela/ucitelj-poklic-ki-v-javnosti-velja-za-udobnega-je-stresen.html
Učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov v osnovnih šolah in gimnazijah imajo največ 20 ur učne obveznosti v razredu, učitelji slovenščine, madžarščine in italijanščine največ 19 ur, predavatelji višje strokovne …

Poučevanje in učenje v srednješolskem izobraževanju …
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-upper-secondary-education-56_sl
Izobraževalni programi, predmeti, število ur pouka v srednjem splošnem izobraževanju Priprava gimnazijskih programov in programov maturitetnega tečaja je naloga Zavoda RS za šolstvo. Predloge programov obravnava Strokovni svet …

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10817
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. SOP 2011-01-2291. EVA 2011-3311-0064. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-2880/odredba-o-smeri-in-stopnji-strokovne-izobrazbe-uciteljev-splosnoizobrazevalnih-predmetov-in-drugih-strokovnih-delavcev-v-poklicnem-in-strokovnem-izobrazevanju
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti učitelji splošnoizobraževalnih predmetov, laboranti, knjižničarji in svetovalni delavci v izobraževalnih …

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – …
http://www.zavod-solt.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=91
1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar …

4 1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar …

Jezikovno izobraževanje | Ministrstvo za izobraževanje …
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/razvojna_podrocja/jezikovno_izobrazevanje/
Slovenščina je tudi eden izmed temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem izobraževanju (katalog znanja je bil potrjen na SS RS za poklicno in strokovno izobraževanje novembra 2010), v poklicno. 1. 3 , , …