Poklic: Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (stečajni upravitelj

Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

Legislacija:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB2), Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08 in 7/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA PRAVOSODJE
Ministry of Justice and Public administration (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 57 83
Email: gp.mp@gov.si
URL: www.mp.gov.si

Uporabne povezave:

Postanite stečajni upravitelj – Planet GV: založništvo …
http://www.planetgv.si/postanite-stecajni-upravitelj
Priprave na opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Po uspešnih preteklih izvedbah ponovno razpisujemo priprave na izpit za stečajnega upravitelja.

383. člen ZFPPIPP-NPB12: Uporaba pravil o stečajnem …
https://zakonodaja.com/zakon/zfppipp/383-clen-uporaba-pravil-o-stecajnem-postopku-nad-pravno-osebo
Citirano v (1): Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 411. člen: Izpodbijanje odpusta obveznosti

104. člen ZFPPIPP-NPB12: Odmera in plačilo nagrade …
https://zakonodaja.com/zakon/zfppipp/104-clen-odmera-in-placilo-nagrade-upravitelja
104. člen (odmera in plačilo nagrade upravitelja) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) V postopku prisilne poravnave pridobi upravitelj pravico zahtevati plačilo nagrade, ko opravi vsa dejanja v postopku in sodišču predloži svoje končno poročilo.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). SOP 2007-01-6413. EVA 2006-2011-0010. EPA 1662-IV

ZUS – Zbornica upraviteljev Slovenije
http://www.zbornica-upraviteljev.si/
Pojmovnik Pomen okrajšav in izrazov po ZFPPIPP ZFPPIPP je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 – UROZ195, 28/06 – odločba US, 29/07 – odločba US in 40/07 – OZ-A),

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114176
2509. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7), stran 7537.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86035
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.

Številka: 007-87/2009 – Vlada Republike Slovenije
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/89_seja/89sv6.doc
… postopek prisilne poravnave in postopek prisilne likvidacije. … terjatev v postopkih zaradi insolventnosti, … oziroma stečajni upravitelj (v …

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1636
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar). SOP 2000-01-0595. EVA 1999-1611-0031. EPA 0744-II

Uradni list RS – Portal javnih naročil
http://www.enarocanje.si/
Opomba: Kadar se uporabi iskalnik po roku za prejem ponudbe, se iskanje izvede po obvestilih o naročilih.