Poklic: Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok pripravlja, načrtuje ter neposredno organizira in vodi vzgojno-izobraževalno delo s predšolskimi otroci (starost 1 do 6 let) ter pripravlja didaktični material. Med izvajanjem programa strokovno vodi pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, v okviru različnih dejavnosti v vrtcu sodeluje s starši ter sodeluje pri organizaciji življenja v vrtcu.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Prosta delovna mesta – Vrtec Antona Medveda Kamnik
http://www.vrtec-kamnik.si/o-vrtcu/prosta-delovna-mesta
1 pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, za določen čas, polovični delovni čas (20 ur/teden), za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

OŠ Antona Globočnika Postojna – spletna stran osnovne …
http://www.osagpostojna.si/
Spletna stran osnovne šole Antona Globočnika Postojna. 3. 4. 2018. 5. 4. 2018 – Društvo prijateljev mladine Postojna in Pivka: Zavestno starševstvo

Zakon o vrtcih (ZVrt) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1996-01-0569
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih

Vrtec Menges
http://www.vrtec-menges.com/aktualno/zaposlovanje-2/
Zaposlimo POMOČNIKA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK za določen čas do 31.8.2018 , s polnim delovnim časom (M/Ž).

Predšolska vzgoja – Srednja vzgojiteljska šola in …

Predšolska vzgoja


• Izobraževanje po programu predšolska vzgoja traja štiri leta in vključuje splošnoizobraževalne ter strokovne predmete. Zasnovan je kompetenčno, sestavljen iz različnih obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, izbirnosti ter odprtem kurikulu.

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo

Predšolska vzgoja – PT – Srednja vzgojiteljska šola in …

Predšolska vzgoja – PT


Predšolska vzgoja – PT. PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj. Prenovljen program predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz različnih obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, izbirnosti ter odprtem kurikulu.

Vrste programov | Ministrstvo za izobraževanje, znanost …
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana T: 01 400 5200 T: 01 478 4600 (Kotnikova 38) F: 01 400 5321

Vrtec Otona Župančiča
http://www.vrtecoz-lj.si/
Zavod RS za šolstvo izvaja projekt Porajajoča se pismenost. Zaradi ugotovitev, ki jih prinaša Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in zaradi novejših spoznanj o razvoju in učenju malih otrok, da se učenje pismenosti začenja že zgodaj v otroštvu, torej že pred učenjem akademske oziroma formalne pismenosti Raziskave so pokazale …

Številka: – mizs.gov.si
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/doc/Ustanovitev_zasebnega_vrtca.doc
Vzgojitelj, pomočnik … če izpolnjujejo naslednje pogoje: če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelka predšolskih otrok, …