Izbor novosti glede reguliranih poklicev

Dopolnitev Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)

V juliju je pričel veljati Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C).

ZPKEU-C v 2. členu opredeljuje upravičence, ki želijo v RS kot zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran poklic oz. dejavnost, novela zakona tako podeljujejo pravico do priznanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica tudi:

  • visokokvalificiranim državljanom tretjih držav (Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve),
  • državljanom tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas),
  • državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito (Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite),
  • državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (Direktiva Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic).

Deregulacija poklicev – med javnim interesom in konkurenčnostjo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Agencijo RS za raziskovalno dejavnost sofinanciralo projekt “Deregulacija poklicev – med javnim interesom in konkurenčnostjo”. Izvajalec projekta je bila Fakulteta za management, Univerza na Primorskem.

 Avtorji se v svojem delu lotijo obsežne in zanimive teme o deregulaciji poklicev. Slovenija, po njihovih navedbah, sodi med tiste države EU, ki imajo največje število reguliranih poklicev. Ključni cilj dela predstavlja oblikovanje predloga sistemskega pristopa k deregulaciji poklicev v Sloveniji, pri čemer avtorji izhajajo iz načela zagotavljanja ustreznega ravnovesja med javnim interesom ter konkurenčnostjo, upoštevaje predvsem pravne, podjetniško-gospodarske, psihološke in praktične vidike deregulacije poklicev. Objavljamo končno poročilo.

Evropska Komisija sprejela predlog o spremembi Direktive 2005/36/ES

19. decembra 2011 je Evropska Komisija sprejela predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe o upravnem sodelovanju v okviru informacijskega sistema notranjega trga, katerega cilj je poenostavitev pravil za mobilnost strokovnjakov v EU.

Predlog temelji na »zeleni knjigi«, ki jo je Komisija izdala junija 2011 (IP/11/767), s katero je pozvala države članice, da se odzovejo in podajo predloge za posodobitev Direktive 2005/36/ES. Odzivi so bili  vključeni v zgoraj omenjenem predlogu direktive.

Objavljen je državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point

Objavljen je državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja. Vsebine so dostopne v slovenskem jeziku, v kratkem pa bodo dostopne tudi v angleškem jeziku

Spletni  portal je namenjen predstavitvi  informacij  o pogojih za opravljanje reguliranih dejavnosti  in poklicev v Republiki Sloveniji.  Na ta način Slovenija  izpolnjuje zaveze evropskih direktiv in omogoča  prijaznejše in lažje poslovanje na trgu  v Republiki Sloveniji.

Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (projekt traja do leta 2015), vsebine se  bodo dopolnjevale, potekala bo intenzivna komunikacija z resorji glede prenove zakonodaje in sistema urednikovanja oziroma vzdrževanja portala.