Regulirani poklic ustni higienik

Kratek opis poklica

Ustni higienik lahko opravlja zdravstveno dejavnost ne delovnem področju: – primarna, sekundarna in terciarna raven zobozdravstvene dejavnosti, – zdravilišča. Poklicna dejavnost (kompetence): – zdravstveno vzgojno delo s področja ustne higiene in vzdrževanja zdravja ustne votline za vse kategorije prebivalcev, – svetovanje, demonstracija in usposabljanje posameznikov in skupin za interdentalno čiščenje zob z različnimi sredstvi in kontrolo zobnih oblog, – usposabljanje za ustno higieno posameznikov s snemno protetičnimi izdelki, – luščenje zobnih oblog nad in pod dlesnijo, glajenje zobnih korenin in poliranje zob.

Pravna podlaga:

– Zakon o zdravstveni dejavnosti (62, 64. člen) (Uradni list RS, št.: 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)

– Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.: 33/04, 38/06 in 84/09)

Pogoji za opravljanje v RS:

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci smejo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za priznanje poklicnih kvalifikacij ter na podlagi teh pridobijo Odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij.

Zahtevana dokumentacija:

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij mora vsebovati:

– prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij na predpisanem obrazcu,

– dokazilo o državljanstvu,

– diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,

– dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,

– dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem je navedeno trajanje študijskega programa, vstopni pogoji, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,

– potrdila pristojnih organov države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi,

– potrdilo o plačilu upravne takse,

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije se začne z vlogo državljana države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in državljana tretje države, ki je kvalifikacije za opravljanje poklica pridobil po programih izobraževanja, usposabljanja ter poklicne izkušnje pri opravljanju zadevnega poklica oziroma dejavnosti v EU. Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je kvalifikacije pridobil v tretji državi, pa so bile njegove kvalifikacije že priznane s strani druge države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije pod pogojem, da predloži poleg ostalih dokazil tudi potrdilo, da je v tej državi dejansko in zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost tri leta.

Vloge za priznanje poklicnih kvalifikacij se vlagajo na ministrstvo za zdravje. Poklicne kvalifikacije se priznajo na podlagi splošnega sistema priznavanja dokazil o usposobljenosti.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega regulatornega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge.

Povezava do vloge:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/vpk_postopek/

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje dejavnosti, ki so vključene v Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (priloga II)

Plačilo upravne takse:

Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 50€, v skladu z Zakonom o upravnih taksah, tarifna številka 7. Nakazilo se izvrši na TRR: SI56 01100 – 1000315637, referenca: 11 27111 – 7111002 – 2011, namen plačila: upravna taksa za PPK.

Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja zdravstvene storitve in svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža , lahko v Republiki Sloveniji opravlja zdravstvene storitve občasno ali priložnostno v skladu z Direktivo 2005/36 ES, če le-te niso v nasprotju s predpisi Republike Slovenije.

Pred prvim opravljanjem občasnih oziroma priložnostnih zdravstvenih storitev mora ponudnik storitev prijaviti ministrstvu za zdravje. Prijava, ki jo lahko ponudnik storitev odda na pisni ali elektronski način mora vsebovati:

– potrdilo o državljanstvu

– dokazila o poklicni kvalifikaciji,

Po prejemu popolne prijave ministrstvo za zdravje ponudnika storitev začasno vpiše v register ali popolno prijavo pošlje zbornici ali združenju, ki i,a javno pooblastilo za vodenje registra, ki ponudnike storitev začasno vpiše v register.

Prijavo je potrebno podaljšati ob prvem občasnem opravljanju zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu.

Po opravljenih zdravstvenih storitvah ministrstvo za zdravje ali zbornica oziroma strokovno združenje ponudnika storitev izbriše iz registra.