Kaj je reguliran poklic?

Reguliran poklic ali zakonsko urejena poklicna dejavnost je poklic ali poklicna dejavnost, za katerega so pogoji za delo v določenem zakonsko urejenem poklicu v Republiki Sloveniji določeni z zakoni in podzakonskimi akti. Vsi zakonsko urejeni poklici in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji so v registru reguliranih poklicev ali poklicev v Republiki Sloveniji.

Vsem prosilcem, ki želijo opravljati regulirani poklic v Republiki Sloveniji svetujemo, da se za vsak poklic (ministrstvo, strokovna zbornica ali druga strokovna organizacija) obrnejo na pristojni organ, ki zagotavlja potrebne informacije o tem, kako opravljati reguliran poklic v Sloveniji. Pristojni organ za vsako poklicno dejavnost je naveden na seznamu zakonsko urejenih poklicev na naši spletni strani. Pristojni organ vam bo dal podrobnejše informacije in navodila o tem, kaj storiti in katere postopke je potrebno za pričetek dela reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Prost pretok delavcev, je eden od glavnih ciljev za povečanje mobilnosti v EU in je določen v ustanovitvi pogodb ES, poleg prostega gibanja delavcev vključuje tudi usklajevanje sistemov socialne varnosti in državljanskih pravic ter vzajemno priznavanje kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva 2005/36 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ; ureja sistem priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in opravljanje reguliranih poklicev ali dejavnosti v drugih državah članicah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Direktiva 2005/36 / ES, ki je začela veljati 20. oktobra 2007, konsolidira in posodablja 15 prejšnjih direktiv, ki zajemajo vsa pravila priznavanja, z izjemo nekaterih poklicev, ki jih urejajo posebne sektorske direktive (odvetniki, dejavnosti na področju strupenih snovi , zavarovalni posredniki, prometni sektor).

Dodatne informacije oziroma vse, kar vas utegne zanimati v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami, najdete v uporabniškem priročniku – dokumentu, ki ga Evropska komisija pripravi v informativne namene: “66 VPRAŠANJ, 66 ODGOVOROV”.

V Republiki Sloveniji postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo naslednji pravni instrumenti, s katerimi je Direktiva 2005/36 prenesena v slovensko zakonodajo (poleg drugih sektorskih predpisov):

 • Zakon o priznavanju kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije o dostopu do reguliranih poklicev in strokovnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/2002 , 92/2007 , 85) / 2009 );
 • Pravilnik o postopku priznavanja kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije v zvezi z dostopom do reguliranih poklicev in poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/2008 );

Seznam: Regulirani poklici v Republiki Sloveniji

Kliknite na poklic za več informacij o poklicu in pristojnih organih.

 • Član posadke v sestavi strojne straže
 • Član posadke v sestavi krovne straže
 • Čebelar
 • Častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več
 • Častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500
 • Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več
 • Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 KW v mali obalni plovbi
 • diplomirana babica/diplomirani babičar
 • Zobotehnik
 • Vzgojitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • Vzgojitelj v domu
 • Vzdrževanje in popravila motornih vozil
 • Vzgojitelj predšolskih otrok
 • Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme
 • Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke
 • Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav
 • Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge
 • Voznik v cestnem prometu
 • Vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del
 • Voznik progovnih vozil
 • Vodja službe za varnost pri delu pri izvajanju podzemnih rudarskih del
 • Vodja priprave vode
 • Vodja premika
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Vodja energetike
 • Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja
 • Vodenje delovnih skupin delavcev, sečno- spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah
 • Vlakovodja
 • Vlakovni dispečer
 • Višji knjižničar
 • Veterinar
 • Varnostnik
 • Varnostnik čuvaj
 • Varnostni tehnik
 • Varnostni menedžer
 • Učitelj za otroke s posebnimi potrebami
 • Učitelj vožnje
 • Učitelj v osnovni šoli
 • Učitelj v glasbeni šoli
 • Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj praktičnega pouka oziroma veščin v gimnaziji
 • Ustni higienik
 • Urologija
 • Urgentna medicina
 • Upravljavec zavarovanega območja
 • Upravljalec črpalnih naprav
 • Upravljalec priprave vode
 • Upravljalec plinskih naprav
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
 • Upravljalec kotla
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljalec industrijske peči
 • Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (stečajni upravitelj
 • Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 KW ali več
 • Upravitelj stroja in prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in 3000 KW
 • Turistični vodnik turističnega območja
 • Turistični vodnik
 • Turistični spremljevalec
 • Turistični agent
 • Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
 • Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
 • Torakalna kirurgija
 • Tolmač znakovnega jezika
 • Tehnični vodja rudarskih del
 • Tehnični vodja energetskega objekta
 • Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite
 • Tehnik zdravstvene nege
 • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • Strokovni vodja šole vožnje
 • Strokovni sodelavec, konservatorsko – restavratorski sodelavec
 • Strokovni sodelavec, konservatorski sodelavec
 • Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve
 • Strokovni sodelavec, arhivski sodelavec
 • Strokovni sodelavec – muzejski sodelavec
 • Strokovni delavec, ki opravlja socialno varstvene storitve
 • Strokovni delavec v športu
 • Strokovni delavec varstva narave
 • Strojnik plinskih naprav
 • Strojnik klimatizacije in prezračevanja
 • Strojnik centralnega ogrevanja
 • Strojevodja za premik
 • Strojevodja
 • Stikalničar
 • Sprevodnik
 • Stiikalničar v industriji
 • Splošna kirurgija
 • Specialist družinske medicine / Specialistka družinske medicine
 • Specialised dentist (Oral surgery)
 • Specialised dentist (Orthodontics)
 • Sodni tolmač
 • Sodni izvedenec
 • Socialni pedagog – svetovalni delavec
 • Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti
 • Socialni delavec -svetovalni delavec
 • Sanitarni inženir
 • Samostojni projektant rudarskih projektov
 • Ribič
 • Reševalec iz vode
 • Revmatologija
 • Restavrator
 • Raziskovalec
 • Radioterapija in onkologija
 • Radiološki inženir
 • Radiologija
 • Radijski elektronik II. razreda
 • Radijski elektronik I. razreda
 • Psiholog v zdravstveni dejavnosti
 • Psiholog (svetovalni delavec)
 • Psihiatrija
 • Prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 KW ali več
 • Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več
 • Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000
 • Prometnik
 • Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
 • Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
 • Progovni čuvaj
 • Progovni prometnik
 • Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev
 • Premikač
 • Prekrivanje kovin s kovino
 • Preizkušeni državni notranji revizor
 • Preiskovalec letalskih nesreč in incidentov
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
 • Preglednik vagonov
 • Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000
 • Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi
 • Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju
 • Poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več
 • Postavljanje ostrešij in krovska dela
 • Popravila strojev in naprav
 • Popravila elektronskih in optičnih naprav
 • Popravila električnih naprav
 • Pooblaščeni revizor
 • Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
 • Pooblaščeni prostorski načrtovalec
 • Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov
 • Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
 • Pomočnik strojevodje
 • Pomorski pilot
 • Pomorski agent
 • Polnilec tehničnih plinov
 • Pokuševalec za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina
 • Pnevmologija
 • Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
 • Pharmacy specialist with Master’s Degree
 • Pediatrija
 • Otroška in mladostniška psihiatrija
 • Patologija
 • Otorinolaringológija
 • Ortopedska kirurgija
 • Organizator zdravstveno higienskega režima
 • Organizator v vzgoji in izobraževanju
 • Organizator prehrane
 • Organizator praktičnega pouka
 • Organizator potovanj
 • Organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji
 • Organizator izobraževanja odraslih
 • Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi- odgovorna oseba
 • Oftalmologija
 • Odvetnik
 • Odjavnik
 • Odgovorni vodja rudarskega projekta
 • Odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del
 • Odgovorni revident
 • Odgovorni projektant
 • Odgovorni geodet za geodetske storitve
 • Odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del
 • Odgovorni geodet
 • Nuklearna medicina
 • Nevrologija
 • Nevrokirurgija
 • Nepremičninski posrednik
 • Nefrologija
 • Nadzornik preglednikov vagonov
 • Nadzorni vodja premika
 • Mornar – motorist
 • Mojster v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Medicinski biokemik specialist
 • Medicinski mikrobiolog specialist
 • Medicinska biokemija
 • Medicina dela, prometa in športa
 • Mediator v programih mediacije
 • Maxilofaciálna kirurgija
 • Logoped v zdravstveni dejavnosti
 • Litje železa
 • Litje lahkih kovin
 • Litje drugih neželeznih kovin
 • Litje jekla
 • Laboratorijski tehnik
 • Laborant v vzgoji in izobraževanju
 • Kustos
 • Kretnik
 • Kozmetična in pedikerska dejavnost
 • Korepetitor v gimnaziji
 • Korepetitor
 • Konservatorsko-restavratorski tehnik
 • Konservatorski tehnik
 • Konservator-restavrator
 • Konservator
 • Knjižničar v vzgoji in izobraževanju
 • Knjižničar
 • Klinični psiholog
 • Klinični logoped
 • Klinična genetika
 • Klinična mikrobiologija
 • Kemik v zdravstveni dejavnosti
 • Kemijski tehnik v zdravstveni dejavnosti
 • Kardiovaskularna kirurgija
 • Kardiologija in vaskularna medicina
 • Javno zdravje
 • Jamski vodnik
 • Inženir laboratorijske biomedicine
 • Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju
 • Inštruktor strojevodij
 • Inštaliranje vodovodnih, plinskih in orevalnih napeljav in naprav
 • Inštaliranje električnih napeljav in naprav
 • Internistična onkologija
 • Interna medicina
 • Infektologija
 • Hematologija
 • Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 • Gorski vodnik
 • Ginekologija in porodništvo
 • Geodet
 • Gastroenterologija
 • Frizerska dejavnost
 • Fizioterapevt
 • Fizikalna in rehabilitacijska medicina
 • Fasaderska in štukaterska dela
 • Fizik v zdravstveni dejavnosti
 • Farmacevtski tehnik
 • Energetski dispečer
 • Elektroenergetski stikalničar
 • Državni notranji revizor
 • Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 • Drugo inštaliranje pri gradnjah
 • Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene
 • Druga specializirana gradbena dela
 • Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine
 • Dispečer stabilnih naprav električne vleke
 • Diplomirani inženir ortotike in protetike
 • Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik
 • Diplomirana medicinska sestra specialistka
 • Dietetik v zdravstveni dejavnosti
 • Detektiv
 • Dermatovenerologija
 • Delovni terapevt
 • Defektolog v zdravstveni dejavnosti
 • Bibliotekar
 • Basic medical training – Slovenia
 • Arhivski tehnik
 • Arhivist
 • Arhitekte (Pridobljene pravice)
 • Architect
 • Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
 • FARMACEVT
 • Abdominalna kirurgija