Reguliran poklic detektiv

Kratek opis:
Detektiv/Detektivka je oseba, ki zbira, obdeluje, posreduje podatke in informacije ter svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejanj, kar opravlja za potrebe naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo detektivsko dejavnost. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti detektiv licenco, ki jo izda kot pristojni organ Detektivska zbornica Republike Slovenije.
detektiv
Pravna podlaga:
Zakon o detektivski dejavnosti (Ur. list RS. št. 17/2011, v nadaljevanju: ZDD-1). Pogoji za opravljanje detektivske dejavnosti so določeni v (10., 11., 12. členu ZDD-1). Opravljanje detektivske dejavnosti in storitve tujih detektivov pa so določene v 34., 35. in 36. členu ZDD-1.
Pogoji za opravljanje v RS:
Za pridobitev licence detektiva mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
–           da je državljan Republike Slovenije ali države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
–         da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja  priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
–           ima opravljen izpit za detektiva (pred opravljanjem detektivskega izpita se mora kandidat obvezno udeležiti strokovnega usposabljanja); –           je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;
–           v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.  
Zahtevana dokumentacija:
Prosilec za licenco za opravljanje detektivske dejavnosti pošlje vlogo Detektivski zbornici Republike Slovenije.

Vlogi za izdajo licence za opravljanje detektivske dejavnosti je potrebno priložiti:
–           kopijo diplome in spričeval o končanem visokošolskem strokovnem programu ali kopijo diplome o enakovredni izobrazbi pridobljeni v tujini,
–           kopijo veljavnega osebnega dokumenta s sliko (potni list, osebna izkaznica,…), na podlagi katerega bo izkazano državljanstvo prosilca, –           kopijo potrdila o opravljenem detektivskem izpitu,
–           barvno sliko prosilca (velikosti 3,5 x 4,5 cm) – naknadno, po pozivu;
–           dokazila o plačilu upravne takse in tiskovine po tarifni številki 1 in 3 ZUT – naknadno, po pozivu;
–           dokazilo o plačilu tiskovine za izdelavo posamezne službene izkaznice  – naknadno, po pozivu;
–           pisno pooblastilo za zastopanje (če stranko zastopa pooblaščenec, mora biti priloženo pooblastilo v skladu s 55. členom zakona, ki ureja splošni upravni postopek).    

Prijavnica za pristop k detektivskemu izpitu:   http://www.detektivska-zbornica-rs.si/detektivski-izpit-in-izobrazevanje/prijavnica
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij pridobljenih v tujini podrobneje ureja ZDD-1 v svojem 34. členu, ki določa da  tuje pravne in fizične osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: tuji detektivi), lahko opravljajo detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so s tem zakonom določeni za detektive s sedežem v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.   Tuji detektivi, ki so v matični državi pridobili pravico do opravljanja detektivske dejavnosti, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo detektivsko dejavnost stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stalno) ali občasno (v nadaljnjem besedilu: čezmejno). Dejavnost lahko opravljajo v vseh statusnih pravnih oblikah, vendar se mora pred prvim opravljanjem detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji preveriti, če izpolnjujejo pogoje.   Namen predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in poklicnih kvalifikacij je ugotovitev znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem preprečitev resne škode za varnost naročnikov in pravic drugih oseb.       Vloga za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati:
–     osebne podatke
–     dokazilo matične države o izvajanju detektivske dejavnosti (dovoljenje za izvajanje detektivske dejavnosti, ki ga je izdala matična država z imenom in naslovom pristojnega organa);
–     dokazila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji iz 35. člena tega zakona;
–     potrdilo, da osebi ni prepovedano izvajanje teh storitev v matični državi;
–     dokazilo iz države, kjer je imel v zadnjih petih letih stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog;    

Listine iz tujine morajo biti prevedene v slovenski jezik.   Vloga za priznavanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v državah članicah EU. Poleg zgoraj navedenih dokazil se vlogi priložijo: –   dokazila o državljanstvu, –   diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni     usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, –   dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, –   dokazilo o plačilu upravne takse, lahko naknadno po pozivu.  
Povezava do vloge:
vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij splošnega sistema
Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe v zvezi s priznavanjem poklicne kvalifikacije znaša 50 EUR (za vlogo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka) in se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10 – ZUT UPB5) plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Detektivska zbornica Republike Slovenije naknadno po prejemu vloge posreduje stranki obvestilo o načinu plačila upravne takse.